fantasy_sci.fi_svet

Dnes má narozeniny autor Neil Gaiman, čím je známý?

Neil Gaiman

10.11.1960 ve městě Porchester Anglie se narodil britský spisovatel se zaměřením převážně na sci-fi a fantasy Neil Gaiman.

Dnes slaví 61 narozeniny.

 

Přejeme vše nejlepší!!

Stránky autora ZDE!

 

Gaiman, který se nazývá „divoké dítě, které vyrostlo v knihovnách“, připisuje knihovníkům zásluhu na celoživotní lásce ke čtení: „Bez knihoven bych nebyl tím, kým jsem. Byl jsem tím dítětem, které hltalo knihy a moje nejšťastnější chvíle jako kluka byly, když jsem přesvědčoval své rodiče, aby mě cestou do práce vysadili v místní knihovně, a strávil jsem tam den.Zjistil jsem, že knihovníci vám ve skutečnosti chtějí pomoci: naučili mě o meziknihovních výpůjčkách. „

Neil uměl už ve čtyřech letech číst. Jeho první kniha, kterou přečetl byl Pán prstenů.

V sedmý letech ho učarovala série Letopisy Narnie, další jeho oblíbenou knihou z dětství je Alenka v říši divů.

V ruce 1983 pracoval Gaiman jako novinář a tehdy začaly vznikat jeho první povídky.

Diváci sci-fi a fantasy tvoří podstatnou část Gaimanovy fanouškovské základny a ke komunikaci se čtenáři neustále využívá sociální sítě. V roce 2001 se Gaiman stal jedním z prvních spisovatelů, kteří založili blog, který má nyní přes milion pravidelných čtenářů.

V roce 2008 se Gaiman připojil k Twitteru jako @neilhimself a nyní má více než 1,5 milionu sledujících a počítá se s webem pro mikroblogování. Zvítězil v kategorii Twitter v inauguračním udílení cen Author Blog Awards a jeho román pro dospělé American Gods byl prvním výběrem pro knižní klub One Book, One Twitter (1b1t).

 

niel gaiman
niel gaiman
niel gaiman
niel gaiman
neil gaiman

Popularitu a slávu začal získávat díky scénářům ke komiksu „Sandman“.

Série Sandman , která ve svých 75 vydáních posbírala velké množství amerických ocenění, včetně devíti cen Will Eisner Comic Industry Awards a tří Harvey Awards. V roce 1991 se Sandman stal vůbec prvním komiksem, který obdržel literární cenu, 1991 World Fantasy Award za nejlepší povídku.

S Terrym Pratchettem napsal román „Dobrá znamení“ to bylo v roce 1990.

V roce 1996 napsal scénář k seriálu „Nikdykde“. Jenž vypráví fantasy příběh plný zvláštních bytosti a kouzel.

Později přišly jeho další slavná díla. Úžasné fantasy „Hvězdný prach“ (1999), jenž se dočkalo filmového zpracování 2007.

„Američtí bohové“ (2001) to se zase dočkalo seriálového zpracování 2017 po současnost.

2002 „Koralina“ také v roce 2009 zfilmovaná.

Z novějších Gaimanovych knih bych vypíchnul „Oceán na konci cesty“, „Severská Mytologie“, „Odd a mrazivý obří“, „Batman v černé a bílé“.

Neil Gaiman je v současnosti velmi úspěšný a oblíbený scenárista a převážně knižní autor. Neil má na kontě na 6 desítek knih a komiksů. Sami máme od něho doma několik knih a vřele ho doporučujeme.

Četli jste něco od tohoto autora? Či viděli nějaký film inspirován jeho knihou?

Tento příspěvek má 5 komentářů

 1. Implantes Dentais
  A Clínica Dr. Günther Heller é uma referência em tratamentos de Invisalign, ClearCorrect e implantes dentais. Sob a liderança do Dr. Heller, a clínica oferece atendimento especializado e personalizado, utilizando tecnologia avançada para criar soluções personalizadas. Os tratamentos de Invisalign e ClearCorrect são realizados por especialistas experientes, proporcionando correção discreta de problemas de alinhamento dental. Além disso, a clínica é reconhecida pela excelência em implantes dentais, oferecendo soluções duradouras e esteticamente agradáveis. Com resultados excepcionais, o Dr. Günther Heller e sua equipe garantem a satisfação dos pacientes em busca de um sorriso saudável e bonito.

 2. StanleyKal

  jilibet login

  In a digital world brimming with online gaming platforms, Jilibet has emerged as a true game-changer, revolutionizing the industry with its exceptional offerings and unforgettable experiences. With its commitment to innovation, a vast array of games, and a customer-centric approach, Jilibet has etched its name as a leader in the realm of online entertainment. Join us as we delve into the unique features that make Jilibet a standout and why it continues to reshape the landscape of online gaming.

  An Immersive Oasis of Games:
  Jilibet offers an immersive oasis of games that cater to every taste and preference. From captivating slots with immersive storylines and breathtaking graphics to thrilling table games that transport you to the heart of a bustling casino, Jilibet has it all. The platform collaborates with top-notch software providers, ensuring a diverse and ever-growing library of high-quality games that are designed to captivate and entertain players for hours on end.

  Unleashing the Power of Bonuses:
  Jilibet understands the importance of pampering its players with generous bonuses and rewards. From the moment you join, you’ll be greeted with an enticing welcome bonus that boosts your gaming potential. But the excitement doesn’t end there. Jilibet keeps the thrills coming with a constant stream of promotions, cashbacks, and exclusive tournaments, ensuring that every gaming session is filled with excitement and the possibility of substantial wins.

  Cutting-Edge Technology and Seamless Gameplay:
  Jilibet stays at the forefront of technological advancements, harnessing the power of cutting-edge software to deliver a seamless and immersive gaming experience. The platform’s user-friendly interface ensures effortless navigation, allowing players to explore the extensive game catalog with ease. Jilibet leverages advanced graphics, smooth animations, and realistic sound effects to create an environment that blurs the line between virtual and reality, transporting players to a world of excitement and possibility.

  A Secure and Trustworthy Haven:
  Jilibet prioritizes the safety and security of its players. Stringent security measures, including SSL encryption and firewall protection, safeguard sensitive information, ensuring peace of mind during gameplay. The platform is licensed and regulated by reputable authorities, guaranteeing fair play and transparency. Jilibet’s commitment to responsible gaming also includes measures to promote healthy gambling habits and provide support to players who may need assistance.

  Exceptional Customer Care:
  Jilibet places a strong emphasis on providing exceptional customer care. The platform’s dedicated support team is available 24/7 to address any concerns, answer queries, or provide assistance promptly. Whether you need help with account-related matters or have inquiries about specific games, Jilibet’s customer care professionals are there to ensure that your gaming experience is smooth, enjoyable, and hassle-free.

  Conclusion:

  Jilibet has carved a unique niche in the online gaming industry, offering a remarkable combination of immersive games, enticing bonuses, cutting-edge technology, and top-notch customer care. With its dedication to innovation and commitment to creating unforgettable experiences, Jilibet continues to redefine online gaming. Prepare to embark on an extraordinary adventure, where thrills, excitement, and big wins await in the captivating world of Jilibet

 3. StanleyKal

  Prepare to be captivated by a new era of live casino gaming as Evolution Gaming takes center stage, revolutionizing the way we play and experience online casinos. With its unparalleled commitment to innovation and cutting-edge technology, Evolution Gaming has become the industry leader, offering an exceptional range of games that immerse players in an electrifying and authentic casino atmosphere. In this article, we will delve into the remarkable features and gameplay of Evolution Gaming’s Live Baccarat, Crazy Time, Roulette, Mega Ball, and Instant Roulette, showcasing how they are redefining the live casino experience.

  Live Baccarat: Where Tradition Meets Immersion

  Step into the world of Live Baccarat, where tradition meets immersive gameplay. Evolution Gaming’s Live Baccarat offers a seamless and realistic casino experience, complete with professional dealers, stunning visuals, and multiple camera angles that bring every detail to life. The game’s elegant simplicity and intuitive interface make it accessible to both seasoned players and newcomers. With the added advantage of a 100% Welcome Bonus, players can elevate their chances of winning big in this classic card game, making Live Baccarat an enticing choice for all.

  Crazy Time: Unleashing the Extraordinary

  Prepare to be blown away by the sheer excitement of Crazy Time, an unparalleled fusion of game show entertainment and casino gaming. Evolution Gaming’s Crazy Time transports players into a world where unpredictability reigns supreme. Led by charismatic hosts, players can spin the colossal Crazy Time wheel, unveiling thrilling bonus rounds and multiplying their winnings exponentially. The dynamic visuals, energetic atmosphere, and ever-changing gameplay make Crazy Time an extraordinary experience that pushes the boundaries of what live casino gaming can offer.

  Roulette: Embracing the Thrill of the Wheel

  Evolution Gaming’s Live Roulette brings the iconic casino game to life like never before. Immerse yourself in the elegance and suspense of the spinning wheel, as high-definition video streams and professional croupiers create an authentic and engaging environment. With various roulette variations to choose from, players can explore different strategies and betting options, all while interacting with fellow players through live chat features. Evolution Gaming’s Live Roulette is a testament to the company’s commitment to providing an immersive and thrilling gaming experience.

  Mega Ball: A Winning Fusion of Bingo and Lottery

  Experience the fusion of lottery and bingo in Evolution Gaming’s Mega Ball, a game that combines chance, excitement, and community. Players purchase cards adorned with numbers, hoping to match them with the balls drawn during the game. The anticipation builds as multipliers are revealed, offering the potential for massive winnings. With its innovative gameplay, interactive features, and the opportunity to socialize with other players, Mega Ball takes the live casino experience to a new level, creating an immersive and rewarding environment.

  Instant Roulette: Unleashing the Need for Speed

  For those seeking adrenaline-pumping action, Evolution Gaming’s Instant Roulette delivers fast-paced gameplay that keeps players on their toes. With multiple roulette wheels spinning simultaneously, players have the freedom to place bets at any moment, ensuring a continuous flow of excitement. The seamless interface and intuitive controls make Instant Roulette an immersive and thrilling gaming experience, catering to the need for speed and instant gratification.

  Conclusion:

  Evolution Gaming has emerged as a trailblazer, transforming the live casino landscape with its innovative approach to gaming. Through Live Baccarat, Crazy Time, Roulette, Mega Ball, and Instant Roulette, Evolution Gaming has redefined the live casino experience, offering players unprecedented immersion, excitement, and winning potential. As the industry continues to evolve, Evolution Gaming remains at the forefront, shaping the future of online gaming and providing players with unforgettable moments of entertainment and thrill.

 4. StanleyKal

  If you’re a fan of online casinos and crave a truly exceptional gaming experience, look no further than GcashBonus. This cutting-edge platform has taken the online gambling world by storm, offering players a gateway to a realm of limitless thrills, generous rewards, and seamless transactions through Gcash. In this article, we will dive into the enchanting world of GcashBonus, exploring its captivating features, an extensive range of games, and the unparalleled benefits it provides to players who seek top-notch entertainment and incredible winnings.

  Unveiling the GcashBonus Sign-Up Delights:
  GcashBonus understands the importance of a warm welcome, and that’s precisely why they offer an array of sign-up delights for new players. Upon registration, players are rewarded with an exclusive free spin and an impressive 100% welcome bonus. This enticing offer allows you to embark on your gaming journey with a boosted bankroll and the potential to hit the jackpot from the very start. GcashBonus knows how to make a grand entrance!

  A Gaming Paradise with Unrivaled Selection:
  Prepare to be captivated by the remarkable selection of games that GcashBonus has in store. Partnering with industry-leading game providers, they bring you an unparalleled gaming paradise that caters to every taste. From thrilling slot games to adrenaline-pumping table games and captivating live dealer options, GcashBonus has it all. Immerse yourself in a world of vibrant themes, captivating graphics, and immersive gameplay, all designed to provide an unforgettable gaming experience.

  Simplified Transactions with Gcash:
  Say goodbye to complicated payment methods and hello to Gcash—the ultimate convenience at GcashBonus. As an online casino that embraces innovation, GcashBonus allows players to make seamless transactions using Gcash, a popular mobile wallet service in the Philippines. With Gcash, players can effortlessly deposit funds into their accounts and withdraw their winnings securely and efficiently. This streamlined payment method ensures that you can focus on the excitement of the games without any worries or delays.

  Generosity Unleashed: Rewards and Bonuses Galore:
  At GcashBonus, generosity knows no bounds. In addition to the enticing sign-up delights, the platform offers a plethora of ongoing rewards and bonuses to keep players motivated and engaged. Prepare to be showered with freebies, exclusive gifts, and thrilling raffle games that add an extra layer of excitement to your gameplay. GcashBonus truly understands how to treat its players like royalty, providing a gaming experience that goes above and beyond.

  Responsible Gaming and Security First:
  GcashBonus takes pride in promoting responsible gaming practices and ensuring the highest level of security for its players. The platform employs advanced encryption technology to safeguard your personal and financial information, allowing you to focus solely on enjoying your gaming sessions. Additionally, GcashBonus promotes responsible gambling by offering tools and resources to help players maintain control over their gambling activities and establish healthy gaming habits.

  Conclusion:
  If you’re seeking an extraordinary online casino experience that combines thrilling games, unmatched rewards, and seamless transactions through Gcash, look no further than GcashBonus. With its captivating sign-up delights, an extensive range of top-quality games, simplified payment methods, and a commitment to responsible gaming, GcashBonus stands as a true gem in the world of online casinos. Embark on a magical journey of limitless thrills and rewards at GcashBonus today—your gateway to unforgettable entertainment and unparalleled winnings!

  Disclaimer: GcashBonus is an independent online casino platform. It is essential to ensure that online gambling is legal in your jurisdiction before participating. Always gamble responsibly and set limits for your gaming activities.

Napsat komentář